OONASMET.COM

Algemene voorwaarden Oona Smet Comm V

Artikel 1 – Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten geleverd door de Opdrachtnemer Oona Smet Comm V aan de Opdrachtgever, hierna beiden omschreven als “Partijen”. Deze algemene voorwaarden werden expliciet en integraal aangeboden aan Opdrachtgever voor het aanvangen van de opdracht, zij het in een e-mail of per post, zij het gehecht aan een offerte. De aanvaarding van de offerte en/of de diensten geleverd door Oona Smet Comm V houdt de aanvaarding van deze algemene voorwaarden in. Wat volgt vervangt alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke akkoorden. Aanvaarding impliceert tevens dat de Opdrachtgever volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. Het stilzwijgen van Oona Smet Comm V kan in geen geval als aanvaarding van andere voorwaarden worden geïnterpreteerd. Afwijkingen zijn slechts toegestaan na schriftelijk akkoord van beide Partijen. Een aanvullende overeenkomst dient expliciet naar deze algemene voorwaarden te verwijzen.

Artikel 2 – Offerte

Elke offerte aangeboden door Oona Smet Comm V is 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld in de offerte of bij later expliciet schriftelijk akkoord door Oona Smet Comm V. De offerte moet schriftelijk beantwoord worden. De contactpersoon bevestigd gerechtigd te zijn de Opdrachtgever te vertegenwoordigen en maakt zich sterk, solidair en ondeelbaar met hen.

Artikel 3 – Opdracht

De af te leveren beelden die door Oona Smet Comm V gecreëerd worden, zijn gebaseerd op ervaring en creativiteit. Het toevertrouwen van een Opdracht aan Oona Smet Comm V gebeurt op basis van referenties en vertrouwen. Oona Smet Comm V engageert zich in het creëren van beelden op basis van zijn technische en creatieve know how. Het herhaaldelijk afkeuren van deze beelden en dergelijke op basis van esthetische en/of subjectieve argumenten kan niet leiden tot het stopzetten van de Opdracht, of het niet betalen van de factuur. Oona Smet Comm V verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Oona Smet Comm V zijn middelen verbintenissen, tenzij expliciet andersluidende overeenkomst tussen Partijen. Opdrachtgever staat ervoor in om Oona Smet Comm V voldoende aanwijzingen in de vorm van een briefing te geven. Oona Smet Comm V is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende, onjuiste of verkeerde input door Opdrachtgever. Opdrachtgever informeert Oona Smet Comm V over de gewenste technische specificaties van het aan te leveren materiaal (bijvoorbeeld resolutie, gewenst gebruik en formaat).

Artikel 4 – Prijzen

De in offertes vermelde prijzen zijn prijsindicaties. Zij worden te goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk opgegeven maar kunnen afwijken van het verschuldigde bedrag bij facturatie. De Opdrachtgever wordt steeds op voorhand en onmiddellijk geïnformeerd over (de reden van) eventuele prijsstijgingen of bijkomstige kosten.

Onkosten voor aankoop of huur van specifieke apparatuur, kosten voor afgelegde kilometers, speciale verzendingskosten of enige andere aanvullende kosten in uitvoering van de Opdracht worden extra aangerekend na overleg met Opdrachtgever en worden zoveel als mogelijk reeds vermeld in de offerte. Bij significante wijzigingen van de opdracht in vergelijking met de oorspronkelijke briefing, komen Partijen een meerprijs overeen. Bij gebrek aan overeenstemming worden de bepalingen van artikel 9 toegepast (annulatie).

Het aanleveren van niet-conforme beelden door gebrekkige instructies van de Opdrachtgever, kan leiden tot een meerprijs gebaseerd op de door de Oona Smet Comm V ter correctie te spenderen werkuren. Bij gebrek aan overeenstemming over deze meerprijs worden de bepalingen van artikel 9 toegepast (annulatie).

Indien een projectprijs werd overeengekomen, omvat de Opdracht maximaal 3 correctierondes. Oona Smet Comm V kan hier in de offerte van afwijken. In toepassing van artikel 6 met betrekking tot de levering kan het niet tijdig aanleveren van informatie en feedback de aanvang van de correctieronde vertragen en zodoende de levertermijn verlengen.

Artikel 5 – Intellectuele eigendom

De overdracht in dit artikel wordt niet geacht in werking te treden bij wanbetaling (zie artikel 7 – Betaling) of enige andere niet rechtgezette overtreding van deze voorwaarden.

Oona Smet Comm V bevestigt in de zin van het auteursrecht auteur van de aangeleverde beelden te zijn. Oona Smet Comm V garandeert dat de geleverde beelden door hem zijn gecreëerd en vrijwaart Opdrachtgever van enige terechte aanspraak daaromtrent. De Opdrachtgever op zijn beurt verklaart geen inbreuk te maken op het auteursrecht of of enig ander intellectueel eigendomsrecht door de aanlevering van materiaal (zoals: logo’s, producten, achtergronden, tekst) en vrijwaart de Oona Smet Comm V van gevolgen uit het oneigenlijke gebruik ervan.

Ingevolge artikel XI.167 WER, 3, tweede paragraaf dienen de vermogensrechten uitdrukkelijk worden overgedragen aan Opdrachtgever. Oona Smet Comm V Geeft de Opdrachtgever het recht de afgeleverde beelden te exploiteren op de wijze, duur en territorium omschreven in de offerte.

De morele rechten (waaronder het recht op naamsvermelding) moeten steeds gerespecteerd worden tijdens het gebruik, tenzij anders overeengekomen. De overdracht van auteursrechten omvat niet het recht om de beelden te (laten) adapteren. Ook het morele auteursrecht op eerbied en integriteit van het Werk moet blijvend gerespecteerd worden. Dit betekent o.a. dat Opdrachtgever vrijwaart het Werk door zichzelf of door derden in direct of indirect verband te laten komen met ethisch en duurzaam dubieuze praktijken, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot corruptie, oneerlijke arbeidsomstandigheden en verloningen en sterk vervuilende praktijken.

Oona Smet Comm V behoudt het recht om (delen van) de afgeleverde beelden te gebruiken voor haar portfolio, prospectering van andere klanten, sociale media… evenwel zonder dat bedrijfsgeheimen worden gedeeld. 

In de voorbereiding van deze opdracht tot stand gekomen beelden blijven eigendom van Oona Smet Comm V. Ook de factuur zal de overdracht van auteursrechten vermelden.


Artikel 6 – Levering

Vóór levering

De overeengekomen leveringstermijn is indicatief. Het overschrijden van de leveringstermijn wordt zo snel mogelijk door Oona Smet Comm V schriftelijk gemeld. Deze overschrijding – door welke oorzaak dan ook - geeft geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering en heeft niet de ontbinding van de overeenkomst en de daaruitvolgende verplichtingen tot gevolg. Bij abnormale vertraging zonder grond heeft de Opdrachtgever het recht om de Opdracht schriftelijk te annuleren, zonder bijkomend verhaal of schadevergoeding.

Oona Smet Comm V heeft het recht een meerprijs aan te rekenen indien de Opdrachtgever verzoekt om de levering uit te voeren binnen een kortere termijn dan de voorziene, aangekondigde of overeengekomen termijn. Partijen kunnen evenwel ook een bindende levertermijn overeenkomen. Situaties van overmacht verlengen in ieder geval de leveringstermijn, zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leiden.

In elk geval - en zeker indien partijen alsnog een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen - zal deze termijn verlengd worden wanneer de Opdrachtgever of voor de Opdracht met goedkeuring van beide partijen ingezette derden in gebreke blijft om de nodige informatie en feedback tijdig aan te leveren. Oona Smet Comm V is in geen geval verantwoordelijk voor vertragingen in de levering, voortvloeiend uit veranderingen aangebracht door de Opdrachtgever aan de oorspronkelijke Opdracht.

Na levering

De Opdrachtgever dient het geleverde werk na te kijken alvorens tot enige actie zoals publiceren, reproduceren, verspreiden, … over te gaan.

Indien een deel der finaal geleverde beelden niet conform is met de opdracht, dient de Opdrachtgever dit binnen de 8 dagen schriftelijk te melden (per post of email) aan Oona Smet Comm V. De Opdrachtgever dient in de communicatie zijn opmerkingen gedetailleerd te omschrijven.

De aansprakelijkheid van Oona Smet Comm V beperkt zich tot (a) teruggave van de prijs voor dit niet conforme gedeelte of (b) het opnieuw uitvoeren van dit gedeelte. De keuze ligt bij de Oona Smet Comm V. Deze revisie kan geen invloed hebben op de betaling van de overige gedeelten van de Opdracht of de hiervan losstaande opdrachten. Deze revisie kan geen aanleiding geven tot verdere schadevergoedingen. In geval van betwisting moet bewezen worden dat de afgeleverde beelden niet aan de normale vereisten van de Opdracht zoal s omschreven in Artikel 4 beantwoorden.

Het goedkeuren van beelden ontslaat Oona Smet Comm V van alle verantwoordelijkheid voor vergissingen, weglatingen en dergelijke. Oona Smet Comm V verbindt zich niet tot het aanleveren van bronbestanden of het bijhouden van beelden voor langer dan 12 maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7 – Betaling

Bij goedkeuring van de offerte wordt er een voorschot gevraagd op het totaalbedrag vermeld op de offerte. Indien het voorschot niet wordt betaald, vangt de Opdracht niet aan. Facturen zijn betaalbaar door middel van overschrijving op rekening van Oona Smet Comm V of een andere overeen te komen wijze van betaling en dit binnen 30 dagen na factuurdatum.

Oona Smet Comm V heeft het recht om na iedere afgewerkte en goedgekeurde fase van het project de Opdrachtgever te factureren voor de desbetreffende fase. Bij iedere vertraging van betaling van een factuur wordt, vanaf de uiterste betaaldatum van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling, een verwijlinterest van de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en forfaitair vastgelegd op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur en met een minimum van 100 euro gevorderd. Deze interest en schadevergoeding is ook van toepassing bij het toekennen van termijnen van respijt of afbetalingstermijnen.

Alle door Oona Smet Comm V gemaakte kosten, zoals proceskosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

In geval van niet-betaling op de vervaldatum worden alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen (ongeacht of ze op dat ogenblik betaalbaar zijn) van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. In dit geval is Oona Smet Comm V ook gerechtigd alle nog niet geleverde bestellingen te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten.

Behoudens schriftelijke toestemming kunnen de bedragen die Opdrachtgever is verschuldigd op geen enkele wijze worden gecompenseerd met om het even welke bedragen waarop Opdrachtgever aanspraak meent te kunnen maken tegenover Oona Smet Comm V.

Artikel 8 - Protest

Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest bij schriftelijk of elektronisch via een gekwalificeerde dienstverlener aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur geschieden. De klacht ontslaat de Opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen.

Artikel 9 – Verplaatsing en annulatie

In geval van verplaatsing van de Opdracht door de Opdrachtgever, zullen in ieder geval de gemaakte kosten die niet meer verplaatsbaar of restitueerbaar zijn, worden vergoed door de Opdrachtgever. Bovendien wordt de Oona Smet Comm V als volgt vergoed:

• Bij verplaatsing tot 24 uur of minder voor de opdracht: 75% van de offerteprijs, vermeerderd met eventueel reeds gemaakte kosten.

• Bij annulering tot 14 dagen voor de opdracht: 50% van de offerteprijs, vermeerderd met reeds gemaakte kosten.

In geval van annulering van de Opdracht door de Opdrachtgever wordt als volgt vergoed:

• Bij annulering tot 24 uur of minder voor de opdracht: 100% van de offerteprijs, vermeerderd met eventueel reeds gemaakte kosten.

• Bij annulering tot 14 dagen voor de opdracht: 50% van de offerteprijs, vermeerderd met reeds gemaakte kosten.

In geval van overmacht (inhoudende ook terroristischeaanslagen , COVID-maatregelen en andere overheidsbevelen gerelateerd aan de volksgezondheid of openbare veiligheid) zoeken Partijen zo snel mogelijk een nieuwe datum. Overmacht met blijvende onmogelijkheid wordt beschouwd als een gewone annulering.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

Oona Smet Comm V is niet verantwoordelijk voor verlies of schade toegebracht aan eventuele voorwerpen en documenten hem toevertrouwd. Alle voorwerpen en documenten worden verzonden en bewaard op risico van de Opdrachtgever die uitdrukkelijk Oona Smet Comm V van elke aansprakelijkheid ontslaat. Oona Smet Comm V kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout van hem of zijn aangestelden, behoudens voor een zware fout of een opzettelijke fout.

In zulks geval zal Oona Smet Comm V niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke Opdrachtgever of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Oona Smet Comm V of een aangestelde, die verband houdt met de overeenkomst.

Oona Smet Comm V is in geen geval verantwoordelijk voor het gedrag, de stiptheid of de professionele prestaties van om het even welke geportretteerde, medewerker, acteur, figurant, zelfs indien deze door hem werd gecontacteerd voor rekening van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever op zijn beurt verklaart geen inbreuk te maken op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens), enige nationale of supranationale wetgeving volgende uit de AVG of enige andere privacywetgeving door de aanlevering van materiaal en persoonsgegevens en vrijwaart Oona Smet Comm V van gevolgen uit het oneigenlijke gebruik of verwerking ervan. Opdrachtgever neemt de nodige maatregelen om deze persoonsgegevens conform de AVG te verwerken.

Oona Smet Comm V bewaart en verwerkt en bewaart na afloop van de Opdracht geen verdere persoonsgegevens. Opdrachtgever op zijn beurt neemt alle aansprakelijkheid op zich voor iedereen aanwezig, behalve de door Oona Smet Comm V rechtst reeks geëngageerde medewerker of onderaannemers, op de locatie waar de Opdracht wordt uitgevoerd. Bovendien zal hij alle schade vergoeden aan de Oona Smet Comm V aan diens materiaal of door de Oona Smet Comm V gehuurd materiaal, dat veroorzaakt werd door iemand aanwezig op de locatie van de Opdracht.

De totale aansprakelijkheid van de Oona Smet Comm V zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de opdrachtgever aan de Oona Smet Comm V werd betaald voor de goederen of diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Wat goederen of diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Oona Smet Comm V geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 11 – Afloop van de Opdracht

Na afloop van de opdracht bezorgen Partijen elkaar alle ter beschikking gestelde werkmaterialen terug.

Oona Smet Comm V behoudt zich het recht voor de Opdracht te beëindigen of schorsen indien Opdrachtgever zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die niet wordt hersteld binnen de acht dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling hieromtrent. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie. Oona Smet Comm V behoudt zich in het geval van een zware contractuele wanprestatie het recht voor om naast de vergoedingen bepaald in Artikel 9 een aanvullende schadevergoeding te eisen.

Artikel 12 – Geheimhouding

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële, technische en economisch gevoelige informatie, alsook de bedrijfsgeheimen die zij vernemen geheim te houden en enkel te gebruiken waar noodzakelijk voor de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 13 – Nietigheid & Aanvullingen

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Het nietig verklaarde beding zal vervangen worden door een bepaling die het doel en de geest ervan zoveel mogelijk benadert. Voor alles wat hierin niet uitdrukkelijk wordt geregeld, is het Belgisch gemeen recht toepasselijk.

Artikel 14 – Privacy

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de (dubbele) toestemming ingevolge artikel XI.174 WER van de eventuele geportretteerde. De Opdrachtgever vrijwaart Oona Smet Comm V van eventuele aansprakelijkheid hieromtrent.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het uitvoeren van de Opdracht en worden nooit met derden gedeeld. Na een jaar worden deze gegevens definitief verwijderd, behalve deze gegevens die om boekhoudkundige of wettelijke redenen langer bewaard dienen te worden. De Opdrachtgever heeft steeds het recht om inzage, wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens te vragen. Oona Smet Comm V is nooit verwerkingsverantwoordelijke wat de uitvoering van de Opdracht betreft.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing ongeacht de nationaliteit van de Partijen. Partijen verklaren zich akkoord in geval van een geschil eerst en vooral de voorkeur te geven aan bemiddeling vooraleer het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank. Het geschil kan na bemiddeling alleen voor de rechtbanken gebracht worden die ratione loci bevoegd zijn voor de zetel van Oona Smet Comm V.


 

Using Format